Inilah Nama-Nama Kitab Maulid dari Abad ke Abad yang Perlu Kita Ketahui! (Bagian I)

Kitab Maulid dari Abad ke Abad

Pecihitam.org- Setidaknya sejak abad ketiga Hijriah telah banyak ditulis Kitab-Kitab Maulid oleh para ulama waktu itu. Berikut kami himpun nama-nama kitab maulid dari abad ke abad.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Abad Ketiga Hijrah

 1. Al-Maulid al-Nabawi dan kitab Intiqal al-Nur al-Nabawi, karya Muhammad bin Umar al-Waqidi.
 2. As-Sirah, karya Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin ‘A’id.

Abad Keempat dan Kelima Hijrah
Sementara ini, nama-nama kitab maulid pada fase abad keempat dan kelima belum dapat kami inventarisir. Namun ini tidak berarti tidak ada. Mungkin saja ada, bahkan berbilang jumlahnya, tapi luput dari pengetahun kami.

Abad Keenam Hijrah

 1. Al-Durr al-Munazzam fi Maulid al-Nabi al-A‘dzam, karya al-‘Allamah Abu al-‘Abbas Ahmad bin Mu‘id bin ‘Isa al-Uqlisyi al-Andalusi.
 2. Al-‘Arus, karya al-Hafiz Abu al-Faraj ‘Abd al-Rahman bin ‘Ali al-Hanbali, yang terkenal dengan panggilan Ibnu al-Jawzi. Kitab ini telah disyarah oleh Syaikh Nawawi Banten dengan judul Bughyah al-‘Awam fi Syarh Maulid Sayyid al-Anam Alaih as-Shalah wa as-Salam

Abad Ketujuh Hijrah

 1. Al-Tanwir min Maulid al-Siraj al-Munir oleh al-Hafiz Abu al-Khattab ibn Dihyah al-Kalbi. Beliau telah menghadiahkan kitab ini kepada al-Malik al-Muzaffar, raja Irbil yang selalu menyambut malam Maulid Nabi SAW dan siangnya dengan sambutan meriah yang tidak pernah dilakukan semeriah itu oleh selain beliau.
 2. Al-Maulid An-Nabawi oleh al-Syeikh al-Akbar Muhyi al-Din Muhammad bin ‘Ali ibn al-‘Arabi al-Hatimi.
 3. Urfu al-Ta‘rif bi al-Mawlid al-Syarif oleh Imam al-Hafiz Abu al-Khair Syams al-Din Muhammad bin ‘Abd Allah al-Jazari al-Syafi‘i.
 4. Al-Durr An-Nadzim fi Maulid An-Nabi al-Karim, karya Syaikh Abu Ja‘far ‘Umar bin Ayyub bin ‘Umar ibn Arsalan al-Turkamani al-Dimasyqi al-Hanafi.
 5. Dzil al-Ghmamah fi Maulid Sayyid Tihamah, karya Syaikh Ahmad bin ‘Ali bin Sa‘id al-Gharnati al-Maliki.
 6. Ad-Durr Al-Munaddzam fi Maulid an-Nabi Al-Mu’addzam, karya Al-‘Allamah Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin al-Husain al-‘Azfi yang kemudian disempurnakan oleh putranya, Abu al-Qasim Muhammad.
Baca Juga:  Kitab Shahih Ibnu Hibban Karangan Imam Ibnu Hibban

Abad Kelapan Hijrah

 1. Al-Maurid Al-Adzib Al-Mu’in fi Maulid Sayyid al-Khalq Ajma’in, karya Syaikh Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-‘Attar al-Jaza’iri.
 2. Al-Muntaqa fi Maulid al-Mushtafa, karya Syaikh Sa‘d al-Din Muhammad bin Mas‘ud al-Kazaruni (w. 758H). Kitab ini ditulis dalam bahasa Persia (Iran), kemudian oleh putranya yang bernama Syaikh ‘Afif al-Din diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab.
 3. Al-Durr As-Saniyyah fi Maulid Khair al-Bariyyah, karya Al-Hafiz Salah al-Din Khalil ibn Kaykaldi al-‘Ala’i al-Dimasyqi.
 4. Al-Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Imam al-Hafiz ‘Imad al-Din Isma‘il bin ‘Umar ibn Katsir. Kitab ini telah ditahqiq oleh Dr. Solah al-Din al-Munjid. Juga telah disyara oleh al-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafiz, mufti Tarim, dan diberi komentar oleh al-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki, yang telah diterbitkan di Syria pada tahun 1387 H.
 5. Al-Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Syaikh Sulayman bin ‘Awadh Basya al-Barusawi al-Hanafi.
 6. Al-Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Syaikh Muhammad ibn ‘Abbad al-Randi al-Maliki, pengarang Syarah al-Hikam, karya Ibnu Athaillah.

Abad Kesembilan Hijrah

 1. Al-Mawrid al-Hani fi al-Maulid al-Sani, karya al-Hafiz ‘Abd al-Rahim bin Husain bin ‘Abd al-Rahman, yang terkenal dengan nama al-Hafiz al-Iraqi
 2. An-Nafhah Al-‘Anbariyyah fi Maulid Khair al-Bariyyah Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Al-‘Allamah Majd al-Din Muhammad bin Ya‘qub al-Fairuz Abadi
 3. Jami’ al-Atsar fi Maulid al-Mukhtar, karya Al-Hafiz Muhammad ibn Nasir al-Dinal-Dimasyqi
 4. Tuhfah al-Akhbar fi Maulid al-Mukhtar, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, dicetak di Dimasyq tahun 1283H.
 5. Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Syaikh ‘Afif al-Din Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Husayni al-Tibrizi.
 6. Al-Durr Al-Munaddzam fi Maulid an-Nabi Al-Mu’addzam, karya Syaikh Syams al-Din Muhammad bin ‘Uthman bin Ayyub al-Lu’lu’i al-Dimasyqi al-Hanbali. Kitab ini terdiri dari dua juz. Kemudian diringkas menjadi satu jilid dengan judul Al-Lafdz Al-Jamil bi Maulid an-Nabi Al-Jalil.
 7. Darj al-Durar fi Milad Sayyid al-Basyar, karya Syaikh Asil al-Din ‘Abdullah bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Latif al-Husayni aal-Syirazi.
 8. An-Manhal Al-Adzub Al-Qarir fi Maulid al-Hadi Al-Basyir An-Nadzir Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Al-‘Allamah Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi al-Maqdisi.
 9. Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Al-Sayyid ‘Umar bin ‘Abd al-Rahman bin Muhammad Ba‘alawi al-Hadhrami.
Baca Juga:  Kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi (Taman Orang-orang Shalih)

Abad Kesepuluh Hijrah

 1. Al-Fakhr al-‘Alawi fi al-Maulid al-Nabawi, karya al-Hafiz Syams al-Din Muhammad bin ‘Abd al-Rahman yang terkenal dengan nama al-Hafiz al-Sakhawi.
 2. Durr al-Bihar fi Maulid al-Mukhtar, karya Syaikh Syihab al-Din Ahmad bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Karim al-Nabulusi, yang masyhur dengan nama Ibn Makkiyyah.
 3. Al-Mawarid al-Haniyyah fi Maulid Khair al-Bariyyah, karya Al-‘Allamah al-Sayyid ‘Ali Zain al-‘Abidin al-Samhudi al-Hasani.
 4. Al-Maurud Al-Ahna fi al-Maulid Al-Asna, karya Syaikhah ‘A’isyah binti Yusuf al-Ba‘uniyyah. Sementara ini, kitab ini merupakan satu-satunya kitab maulid karya seorang pperempuan.
 5. Al-Kawakib al-Durriyah fi Maulid Khair al-Bariyyah, karya Syaikh Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad bin Abi Bakr al-Hubaisyi al-Halabi al-Syafi`i.
 6. Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Mulla ‘Arab al-Wa‘iz.
 7. Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau Maulid al-Diba‘i, karya al-Muhaddits Syaikh ‘Abd al-Rahman bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Umar al-Diba‘i al-Syafi`i. Beliau merupakan murid Al-Hafiz al-Sakhawi. Kitab Maulid al-Diba‘i ini merupakan satu di antara kitab maulid yang paling banyak dibaca orang hingga kini. Ia telah ditahqiq dan ditakhrij hadisnya oleh al-‘Allamah Dr. al-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki.
 8. Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Nadzam Turki, karua Syaikh ‘Abd al-Karim al-Adranahwi al-Khalwati.
 9. Itmam al-Ni‘mah ‘ala al-‘Alam bi Maulid Sayyid Walad Adam dan al-Ni‘mah al-Kubra ‘ala al-‘Alam fi Mawlid Sayyid Walad Adam oleh Imam al-‘Allamah Ahmad ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Syafi‘i. Kitab ini telah disyarah oleh beberapa ulama, di antaranya: Syaikh Muhammad bin ‘Ubadah bin Barri al-‘Adawi al-Maliki; Syaikh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri al-Syafi‘i; Syaikhul Azhar; Syaikh Hijjazi bin ‘Abd al-Muttalib al-‘Adawi al-Maliki; Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Mansuri al-Syafi‘i al-Khayyat.
 10. Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Al-‘Allamah Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini al-Syafi‘i
 11. Maulid al-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, karya Al-‘Allamah Syaikh Najm al-Din Muhammad bin Ahmad bin ‘Ali al-Ghiti al-Syafi‘i.
Baca Juga:  Kitab Maulid Simthud Durar Karya Habib Ali bin Muhammad al Habsyi

Itulah nama-nama kitab maulid dari abad ketiga sampai abad kesepuluh Hijriah. (Bersambung)

Faisol Abdurrahman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *