Macam-macam Kitab Arbain dan Keistimewaan Kitab Hadis Arbain Nawawi

Macam-macam Kitab Arbain dan Keistimewaan Kitab Hadis Arbain Nawawi

PeciHitam.org – Kedudukan hadis Al-Arbain An-Nawawiyyah sangat penting karena mencakup sebagian besar urusan dan kebutuhan umat Islam di dunia dan di akhirat baik dari aqidah, hukum, syariah, muamalah dan akhlaq. Merupakan kumpulan hadis-hadis Nabi pilihan, dan merupakan jawami’ul kalim yang memiliki keutamaan dalam pembahasan yang singkat dan padat.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Hadis-hadisnya merupakan satu kesatuan yang menjadi cakupan ajaran Islam, baik setengahnya, atau sepertiganya atau seperempatnya. Banyak digunakan oleh para ulama untuk mengajarkan kepada umat Islam bahkan menjadi sandaran utama dalam memberikan pemahaman ajaran Islam sehingga sebagian ulama konsen dengan hadis-hadis ini lalu mensyarahnya dengan lebih rinci.

Di antara mereka ada yang mengkhususkan penyebutan hadis tentang tauhid, ada yang memilih hadis tentang petuah dan sentuhan ruhani, ada yang bermaksud menyusun hadis yang shahih sanadnya dan selamat dari cacat dalam prosedur periwayatannya, ada yang bertujuan menampilkan hadis-hadis dengan status ‘uluwul isnad (sanadnya tinggi), atau dengan maksud dan tujuan lainnya. Namun, masing-masing dari para ulama itu menamakan kitab dengan nama Kitab al-Arbain. Di antara karya-karya yang dimaksud adalah:

 1. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Bakr al-Ajiri
 2. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Bakr al-Ashbahani
 3. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Bakr al-Kalabdzi
 4. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Bakr al-Baihaqi
 5. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Sa‘id al-Malini
 6. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Abdirrahman al-Sulami
 7. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Nu‘aim al-Ashfahani
 8. Kitab al-Arba‘un karangan Ibnu al-Jazari
 9. Kitab al-Arba‘un karangan Ibnu Asakir. Kitab ini menghimpun empat puluhan hadis yang berisi empat puluh hadis panjang, empat puluh hadis mengenai ijtihad dalam menegakkan jihad, dan empat puluh hadis mengenai negeri. Metode penghimpunan hadis ini adalah yang paling mengagumkan. Di dalamnya, beliau menghimpun empat puluh hadis mengenai empat puluh shahabat di empat puluh negeri, yang diambil dari empat puluh syaikh (guru hadis).
 10. Kitab al-Arba‘un al-Buldaniyyah karangan Abu Thahir al-Salafi
 11. Kitab al-Arba‘un karangan al-Hakim
 12. Kitab al-Arba‘un karangan al-Daruquthni
 13. Kitab al-Arba‘un karangan al-Suyuti. Dalam kitab ini beliau menghimpun empat puluhan hadis, di antaranya: pertama, tentang keutamaan jihad. kedua, tentang mengangkat kedua tangan dalam berdo‘a. ketiga, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. keempat, tentang hadis yang (secara lahiriyah) saling berlawanan.
 14. Kitab al-Arba‘un karangan Abu Ismail Abdullah bin Muhammad al-Anshari al-Harawi
 15. Kitab al-Arba‘un karangan Abdullah bin al-Mubarak, dan
 16. Kitab al-Arba‘un al-Mutabayyinah karangan Ibnu Hajar al-Atsqalani
Baca Juga:  Hadits Shahih Al-Bukhari No. 46 – Kitab Iman

Demikianlah di antara kitab-kitab yang pernah ditulis oleh para ulama mengenai hadis yang berjumlah sekitar empat puluh hadis, yang semuanya mereka namakan dengan al-Arbain. Adapun Kitab Al-Arbain An-Nawawiyyah karangan Imam An-Nawawi ini adalah kitab al-Arbain yang paling populer secara umum. Para ulama bahkan memberikan perhatian khusus mengenai kitab ini, yaitu dengan cara memberikan penjabaran (syarh) dan menghafalnya. Sehingga, banyak sekali syarah atas Kitab Al-Arbain An-Nawawiyyah karangan Imam Nawawi ini.

Di antara yang terkenal adalah syarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafizh Zainudin Abdurrahman bin Ahmad yang terkenal dengan sebutan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kitab ini cukup besar yang oleh beliau diberi judul Jami’ Al-Ulum wa Al-Hikam. Dalam kitab ini beliau menambahkan delapan buah hadis dari empat puluh dua hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Sehingga jumlah totalnya mencapai lima puluh buah hadis.

Baca Juga:  Hadits Shahih Al-Bukhari No. 132 – Kitab Wudhu

Kitab Al-Arbain An-Nawawiyyah, judul tersebut dinisbatkan kepada penulisnya, yang bermakna 40 Hadis karya an-Nawawi. Namun perlu diketahui bahwa judul sesungguhnya dan yang lengkapnya untuk kitab al-Arbain ini adalah Al-Arbain fi Mabanil Islam wa Qawa’idul Ahkam (40 Hadis tentang pondasi Islam dan kaidah hukum).

Mohammad Mufid Muwaffaq