Syaikh Wahbah al Zuhaili, Ulama Kontemporer Ahli Fiqih dan Tafsir

Wahbah al Zuhaili

Pecihitam.org – Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, beliau juga merupakan salah seorang Ulama Fiqh Kontemporer peringkat dunia dan sangat masyhur. Beliau memiliki nama asli yaitu, Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M / 1351 H, di desa Dir ‘Atiyah, daerah Qalmun, Damshiq, Syiria.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Ayah beliau bernama Mustafa al-Zuhaili, yang sangat terkenal dengan ketakwaan dan keshalihannya, beliau juga seorang hafidz Al-Qur’an, dan bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama Fatimah ibn Mustafa Sa’adah, beliau merupakan seorang yang sangat berpegang teguh terhadap ajaran agama. Wahbah Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, pada usianya ke 83 tahun.

Pendidikan pertama beliau di awali dari Sekolah Dasar (Ibtida’iyah) yaang berada di kampungnya sendiri, dan di waktu yang bersamaan pula beliau belajar Al-Qur’an di tempat kelahirannya juga. Pada tahun 1946, Wahbah Zuhaily menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah-nya kemudian melanjutkan pendidikannya di kuliah Shari’ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952.

Setelah lulus, Wahbah Zuhaily pun melanjutkan lagi pendidikannya di Cairo beliau mengambill dua fakultas sekaligus di Universitas yang berbeda, yaitu Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Shari’ah di Universitas ‘Ain Sham, dan kuliah secara bersamaan.

Baca Juga:  Biografi Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya Pekalongan

Selama lima tahun beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan tiga ijazah dan kemudian melanjutkan ke pasca sarjana di Universitas Cairo dan menyelesaikannya dalam waktu dua tahun, dan selesai pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “Al-Zira’i fi al-Siyasah al-Shari’ah wa al-Fiqh al-Islami”.

Tidak berhenti sampai di situ, beliupun melanjutkan lagi pendidikannya dengan mengambil program Doktoral yaang selesai padaa tahun 1963 dengan judul desertasinya “Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasatan Muqaranatan” di bawha bimbingan Dr. Muhammad Salman Madhkur.

Kemudian pada taahun 1963 M, beliau di angkat menjadi dosen di Fakultas Shari’ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan berturut-turut, dan kemudian menjadi Dekan. Selain itu beliau juga menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islami wa Madzahabih, dan menjadi professor pada tahun 1975.

Beliau sangat terkenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah. Sebagai seorang Ulama dan pemikiran islam, Wahbah al-Zuhaili telah menulis banyak sekali buku, dan artikel dari berbagai bidang ilmu ke islaman.

Baca Juga:  Sunan Bonang, Seorang Seniman yang Mengharmoniskan Seni-Budaya Jawa dengan Islam

Sekitar kurang lebih 133 buah buku dan risalah-risalah kecil yag kurang lebih berjumlh 500 makalah. Sebagian besar kitab yang beliau tulis adalah Fiqih dan Usul al-Fiqh, selain itu beliau juga menulis kitab Tafsir oleh karenanya beliau juga di sebut sebagai ahli tafsir.

Selain itu, beliau juga menuliskan kitab tentang Hadist, sejarah dan bidang lainnya, sehingga beliau bukan hanya sekedar Ulama Fiqh saja, tetapi juga sebagai seorang Ulama dan pemikir Islam.

Beberapa karya-karya beliau adalah sebagai berikut:

Bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh

 • Athar al=Harb fi al-Fiqh al-Islami- Dirasah Maqaranah (Dar al Fikr. Damshiq, 1963)
 • Al-Wasit fi Usul al-Fiqh (Damshiq : Universitas Damshiq, 1966)
 • Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid ( Damshiq : Maktabah al-Hadith, 1967)

Bidang Tafsir

 • Al-Insan fi Al-Qur’an (Damshiq, Dar al-Maktabah, 2001)
 • Al-Qayyim al-Insaniyah fi Al-Qur’an al-Karim (Damshiq, Dar al-Maktabah, 2000)
 • Al-Qissah al-Qur’aniyah Hidayah wa Bayan ( Damshiq, Dar al-Khair)

Bidang Hadist

 • Manhaj al-Da’wah fi al-Sirah al-Nabawiyah ( Damshiq, Dar al-Maktabah, 2000)
 • Al-Asas wa al-Masdar al-Ijtihad al-Mushtarikaat baina al-Sunnah wa al-Shi’aah ( Damshiq; Dar al-Maktabah, 1966)
 • Al-Sunnah Al-Nabawwiyah (Damshiq; Dar al-Maktabah, 1997)
Baca Juga:  Hatim Al-Asham, Seorang Wali yang Pura-pura Tuli demi Seorang Wanita

Bidang Sosial dan Budaya

 • Al-Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam (Beirul; Muassasah al-Risalah, 1981)
 • Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam ( Damshiqq : Dar al-Maktabah, 1995)
 • Al-Islam al-Din al-Jihad I al- ‘Udwan (Libya; Tripoli, 1990)
 • Al-Thaqafah wa al-Fikr (Damshiq; Dar al-Maktabah, 2000)

Bidang Sejarah

 • Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani ( Damshiq; Dar al-Maktabah, 1986)

Demikianlah, sekilas biografi tentang Ulama masyhur yaitu Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, dari latar belakang, pendidikan dan karya-karya beliau yang sangat terkenal.

Arif Rahman Hakim
Sarung Batik