Biografi Syaikh Ibrahim al Bajuri Pengarang Hasyiyah al Bajuri

ibrahim al bajuri

Pecihitam. org – Nama lengkap beliau adalah Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Beliau di lahirkan di desa Bajur dari propinsi al-Munufiya Mesir tepat pada tahun 1198 H/1783 M. Sejak kecil beliau hidup di kalangan orang-orang shalih karena orang tua beliau juga seorang ulama yang alim dan shalih pula.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Tahun 1212 H beliau berangkat ke al-Azhar untuk mengambil ilmu dari para syeikh-syeikh di Universitas tertua tersebut. Pada tahun 1213 H/1798 M Perancis telah menduduki Mesir sehingga membuat beliau keluar dari al-Azhar dan tinggal di Jizah selama beberapa tahun, dan beliau kembali lagi ke al-Azhar setelah Perancis keluar dari Mesir pada tahun 1216 H/1801 M.

Daftar Pembahasan:

Guru-gurunya

Diantara guru-guru beliau di al-Azhar adalah :

 1. Syeikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki, seorang ulama terkenal di Mesir, seluruh ulama mesir ketika itu mengambil ijazah dan sanad kepadanya. Syeikh Ibrahim al-Bajuri mendapat ijazah seluruh yang ada dalam kitab tsabat beliau.
 2. Abdullah asy-Syarqawi, beliau merupakan ulama yang alim dan terkenal di Mesir dan di dunia islam, karangannya yang banyak membuat nama beliau meroket di seantero dunia, terlebih lagi beliau mendapat jabatan memimpin al-Azhar dan menjadi Syeikhul Azhar.
 3. Syeikh Dawud al-Qal’i, beliau adalah ulama yang arif dan bijaksana.
 4. Syeikh Muhammad al-Fadhali, beliau seorang ulama al-Azhar yang alim dan sangat mempengaruhi jiwa Syeikh Ibrahim al-Bajuri.
 5. Syeikh al-Hasan al-Quwisni, beliau adalah seorang ulama yang hebat sehingga di beri tugas untuk menduduki kursi kepemimpinan al-Azhar dan dilantik menjadi Syeikhul azhar pada masanya.Beliau memiliki semangat yang besar dalam belajar dan mengajar. Beliau menghabiskan waktu dari pagi hari hingga waktu isya malam hanya bersama pelajar mengajar mereka dan menulis kitab. Setelah itupun beliau masih menyempatkan untuk membaca al-quran dengan suara beliau yang merdu sehingga banyak orang yang datang untuk mendengarkannya.

Karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri

Dalam masa yang begitu muda Syaikh Ibrahim al-Bajuri telah mampu menghasilkan beberapa buah karya yang begitu bernilai, hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan keberkatan ilmu beliau, diantara kitab-kitab yang beliau karang adalah :

 1. Asyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali, merupakan ulasan dan penjelasan makna ” La Ilaha Illa Allah “, kitab ini merupakan kitab yang pertama sekali beliau karang, ketika itu umur beliau sekitar 24 tahun.
 2. Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini selesai pada tahun 1223 H.
 3. Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid, selesai di karang pada tahun 1224 H.
 4. Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar, selesai pada tahun 1225 H.
 5. Hasyiyah `Ala Mukhtasor as-Sanusi (ummul Barahain) , selesai pada taun 1225 H.
 6. Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq, selesai pada tahun1227 H.
 7. Hasyiah `ala Matan Sulama fil Mantiq.
 8. Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah.
 9. Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani, selesai pada tahun 1234 H.
 10. Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansyuriyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits, selesai pada tahun 1236 H.
 11. Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman, selesai pada tahun 1238 H.
 12. Hasyiyah Ala Syarhi Ibnu al-Qasim al-Ghozzi Ala Matni asy-Syuja’, selesai di tulis pada tahun 1258 hijriyah. Ini merupakan kitab yang di pelajari di al-Azhar dan seluruh pesantren di Nusantara hingga sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Ka`bah dan sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah SAW dalam masjid Nabawi.
 13. Fathul Qarib Majid `ala Syarh Bidayah Murid fi ilmi Tauhid, selesai beliau karang tahun 1222 H.
 14. Manh al-Fattah `ala Dhau’ al-Mishabah fin Nikah.
 15. Tuhfatul Basyar, ta`liqat `ala Maulid Ibnu Hajar al-Haitami.
 16. Ta`liqat `ala tafsir al-Kisyaf.
 17. Hasyiah `ala Qashidah Burdah.
 18. Fathul Khabir Lathif fi ilmi Tashrif.
 19. Risalah fi ilmi Tauhid yang kemudian di syarah oleh ulama Nusantara, Syeikh nawawi al-bantani dengan nama kitab beliau Tijan Ad-Daruri.
 20. Hasyiah `ala Qashidah Burdah lil Bushiry. Dan lain-lain
Baca Juga:  KH Ali Maksum; Biografi Lengkap dan Kiprahnya dalam Perkembangan Nahdlatul Ulama

Menjadi Grand Syeikh Al-Azhar

Setelah Syaikh Ibrahim al-Bajuri mendapatkan ilmu yang banyak dari para gurunya, akhirnya beliau diangkat menjadi seorang tenaga pendidik di al-Azhar.

Dengan tekun dan keikhlasan beliau mengajar dan belajar, hingga pada akhirnya pada tahun 1263 H/1847 M. beliau mendapat posisi yang tinggi diangkat menjadi Syeikhul al-Azhar ke 19 menggantikan Syaikh Ahmad al-Shafti yang telah wafat.

Pada saat itu pemimpin Mesir Abbas I beberapa kali mengikuti pengajian beliau di al-Azhar dan mencium tangan beliau.

Di zaman pemerintahan Said Pasha, Syaikh Ibrahim al-Bajuri jatuh sakit. Hingga beliau kerepotan mengurus al-Azhar. Al-Azhar tidak mengangkat Syeikh Al-azhar lain sehingga beliau wafat.

Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah SWT dengan tenang dan ridha.

Baca Juga:  Mengenal Imam Abu Mansur Al Maturidi Sang Ahli Kalam

Beliau meninggal duani pada hari kamis tanggal 28 Dzulqa`idah tahun 1276 H bertepatan pada 19 juli 1860 M, beribu pelayat hadir untuk menyalatkan Imam besar Ibrahim al-Bajuri. Beliau di shalatkan di Masjid al-Azhar asy-Syarif dan di kuburkan di kawasan Qurafah al-Kubra masyhur dengan sebutan al-Mujawarin.

Pemegang Teguh Aqidah Asy`ariyah

Pada masa hidup Syaikh Ibrahim al-Bajuri mazhab Asy`ariyah berkembang sangat pesat, tidak berbeda dengan masa masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi sampai hilangnya al-Ayyubiyyah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamalik.

Mazhab `Asy`airiyah merupakan mazhab ahlussunnah yang berkembang dari negeri barat didaerah Maroko sampai negeri Indonesia. Pada masa Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup mazhab yang berbeda dari mazhab ahlussunnah Wal Jama`ah, yaitu mazhab Wahabi di bahagian timur negeri Hijaz.

Ketika itu mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab, aqidah mereka sangat bertentangan dengan mazhab Ahlusunnah Wal Jama`ah yang di bawa oleh ulama-ulama terdahulu, mereka berpendapat ulama-ulama Ahlussunnah yang bermanhaj `Asy`ariyyah adalah sesat lagi menyesatkan dan mesti dibasmi habis.

Tetapi madzhab wahabi ketika itu belum bisa berkembang di sebabkan adanya kekhalifahan Utsmaniyah yang menjaga mazhab ahlussunnah Wal Jama`ah al-`Asy`ariyyah . Diantara hasil tulisan Imam al-Bajuri yang membicarakan tentang tauhid didalam minhaj al-`Asy`ariyyah adalah:

 1. Hasyiyah Kifayatu al-`Awam yang di beri nama Tahqiqul al-Maqam. kitab ini merupakan karangan guru Imam al-Bajuri yaitu Syeikh Muhammad al-Fadhali. Kitab ini di pelajari oleh pelajar-pelajar al-Azhar dan di pondok-pondok pesantren dan dayah-dayah di Nusantara.

  Kitab ini menjelaskan sifat dua puluh yang wajib bagi Allah, dua puluh sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang boleh bagi Allah, kemudian di terangkan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan boleh bagi para Rasul-Rasul Allah, kitab ini sangat bagus sekali di pelajari bagi pelajar ilmu tauhid tingkat pemula.
 2. Al-Fathu al-Qarib Majid Syarah Bidayat al-Murid, kitab ini adalah karangan al-Imam as-Siba`i, didalamnya memuat tauhid aqidah al-`Asya`irah, Imam Ibrahim mencoba mensyarah dan menjelaskan isi kitab ini agar mudah di fahami oleh para pelajar.
 3. Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah, kitab Matan as-Sanusiyah di karang oleh Imam Sanusi, seorang ulama mazhab Maliki yang teguh berpegang kepada mazhab Asy`ari dalam aqidah.
 4. Tuhfatu al-Murid `Ala Syarah Jauharatu at-Tauhid, kitab ini merupakan Syarah dari matan manzhumah Jauharatu at-Tauhid yang sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu agama, hasil karya Syeikh Ibrahim al-Laqqani.
Baca Juga:  Inilah Salah Satu Cara Melampiaskan Kerinduan Terhadap Gus Dur

Imam al-Bajuri mencoba menumpukan segala kemampuannya dan keahliannya untuk mensyarahkan kitab ini, dengan cara mengulas dan memutuskan mana yang tepat dan rajih dikalangan ulama Ahlussunnah.

Beliau juga mengisinya dengan dalil naqal dan akal, kemudian beliau juga menyebutkan perbedaan pendapat diantara `Asy`ariyyah dan Maturidiyyah didalam sebahagian permasalahan.

Empat kitab diatas adalah ilmu tauhid, sehingga dapat kita simpulkan bahwa beliau seorang ulama `Asy`ariyyah yang kuat dan memiliki peranan dalam mengembangkan mazhab `Asya`irah.

Keahlian beliau bukan saja didalam tauhid bahkan didalam segala disiplin ilmu agama seperti Fiqih, Tafsir, Hadis, Bayan, Mantiq, Fara`idh dan lain-lainnya.

Disebutkan dalam manaqibnya, Syeikh Ibrahim Al-Bajuri adalah seorang ulama yang amat mencintai dzurriyah Rasulullah SAW.

Ia rajin mengunjungi dan berziarah kepada para ahli bait, baik yang masih hidup mau­pun yang sudah wafat. Bukti kecintaannya terlihat dari salah satu karyanya, Hasyiyah ‘Ala Syarh Ibn Qasim.

Al-Bajuri menampakkan kecintaannya dan semangatnya bertabarruk dengan ahlul bait Nabi SAW dan ulama salaf shalih, khususnya Sayyid Ahmad Al-Badawi.

Dalam kitab karyanya tersebut, secara khusus ia menyarankan kepada siapa pun yang mengkhatamkan kitab tersebut itu untuk membacakan hadiah Fatihah bagi Sayyid Ahmad Al-Badawi karena beliau mengkhatamkan penulisan kitab tersebut tepatnya pada hari haul maulid Sayyidi Ahmad al-Badawi.

Arif Rahman Hakim
Sarung Batik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *