Kitab Ummul Barahin, Matan Sanusiyah Karya Imam as-Sanusi

kitab ummul barahin

Pecihitam.org – Kitab Ummul Barahin (أم البراهين) atau dikenal juga dengan nama Matan Sanusiyah ialah sebuah kitab dalam bidang aqidah yang terkenal di kalangan para ulama Ahlssunnah wal Jama’ah dari aliran al-Asyairah. Kitab ini adalah sebuah karya al-Imam Muhammad bin Yusuf bin `Umar bin Syu’aib al-Sanusi al-Maliki al- Hasani al-Tilimsani (832-895H).

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Tokoh yang terkenal dengan gelaran Imam al-Sanusi ini, merupakan seorang tokoh Ahlussunnah wal Jama’ah, yang mendukung fahaman akidah dari aliran al-Asy’ariyah.

Beliau merupakan seorang sarjana yang disegani pada kurun ke 9 Hijrah. Beliau mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan disiplin ilmu akidah semasa hayat dan selepas kewafatannya.

Beliau Pendekatan yang tersendiri, mudah dan ringkas dalam menyebarkan disiplin ini merupakan asas kepada penerimaan generasi berikutnya terhadap hasil karya al-Sanusi. Asas yang dibentuk oleh al-Sanusi menjadi acuan dalam perbincangan dan penulisan disiplin pengajian akidah selepasnya.

Kitab Ummul Barahin yang juga dikenali dengan nama al-‘Aqidah al-Sughra dan Dhat al-Barahin adalah sari pati dari kitab `Aqidah Ahl al-Tawhid, yaitu sebuah karya al-Sanusi sendiri yang juga dikenal dengan nama al-‘Aqidah al-Kubra.

Penghasilan karya ini adalah kesinambungan dari usaha-usaha penghasilan karya ilmiah dalam bidang akidah sejak kurun kedua Hijrah.

Kitab ini disususn untuk memenuhi tuntutan semasa masyarakat Islam yang amat memerlukan kepada satu karya akidah yang ringkas dan mantap guna menghadapi suasana umat Islam yang amat kurang kondusif saat itu. Yaitu penularan pengaruh ilmu falsafah dalam perbahasan ilmu akidah, sehingga masyarakat tidak dapat membedakan di antara unsur agama yaitu akidah dengan unsur falsafah

Baca Juga:  Kitab Sunan Ibnu Majah Karya Imam Ibnu Majah

Kandungan kitab Ummul Barahin

Kebiasaan kandungan kitab dalam bidang akidah perbahasan akidah akan meliputi apa yang terkandung dalam Rukun Iman yang enam. Namun begitu, kitab kecil ini hanya membincangkan permasalahan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian saja. Secara singkatnya kitab ini mengandung empat bahagian utama yaitu:

 • Pertama : Penjelasan hukum akal. Dalam bahagian ini beliau menjelaskan bahawa ada tiga hukum akal yaitu al-wujub (wajib), al istihalah (mustahil) dan al-jawaz (harus).
 • Kedua : al-Ilahiyyat. Dalam bagian ini al-Sanusi menetapkan dua puluh sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah yang wajib diketahui oleh mukallaf dan satu sifat yang harus bagi Allah SWT yang wajib diketahui oleh mukallaf.
 • Ketiga : an-Nubuwwat, Dalam bagian ini al-Sanusi menetapkan hanya tiga sifat saja yang wajib dan mustahil dan satu sifat harus bagi rasul yang wajib atas setiap mukallaf mengetahuinya.
 • Keempat: Uraian dua kalimat al-Syahadat. Dalam bagian ini al-Sanusi menguraikan dua kalimat syahadat berasaskan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah SWT dan Rasul SAW di sini juga beliau menjelaskan dua sifat ketuhanan yaitu al-istighna’ dan al-iftiqar.
Baca Juga:  Kitab Al Minhaj, Syarah An Nawawi Ala Muslim

Dari ulasan ringkas kitab Umm al-Barahin di atas, dapatlah dirumuskan bahwa walaupun kitab ini adalah sebuah karya akidah yang kecil, ringkas dan padat, namun isi kandungannya mencakupi sebahagian besar asas akidah Islam yaitu al-ilahiyyat dan al-nubuwwat. Gaya bahasa yang digunakan oleh al-Sanusi mudah difahami dan ciri ini merupakan antara keistimewaan karya ini.

Syarah kitab Ummul Barahin

Berikut disebutkan beberapa karya yang mensyarahkan kitab Ummul Barahin di antaranya :

 1. Kitab Syarh al-‘Aqidah al-Sughra, karya Imam al-Sanusi sendiri.
 2. Kitab Hashiyah al-Bayjuri ‘ala Umm al-Barahin, karya al-`Allamah Ibrahim al-Bayjuri (1198H/1784M -1277H/1860.).
 3. Kitab Syarh Umm al-Barahin, karya Muhammad al-Makki bin Muhammad bin ‘Ali Ibn ‘Abd al-Rahman al-Syarsyali, Abu Hamid al-Batawari (1355H/ 1936M).
 4. Kitab Tali’ al-Busyra ala al-Aqidah al-Sanusiyyah al-Sughra, karya Ibrahim bin Ahmad al-Marighani al-Tunisi (1349H).
 5. Kitab Syarh Umm al-Barahin, karya Ahmad bin `Isa al-Anshari.
 6. Kitab Tahdhib Syarh al-Sanusiyyah, karya Syaikh Sa’id ‘Abd al-Lathif Fawdah.
 7. Kitab al-‘Aqa’id al-Durriyyah Syarh Matn al-Sanusiyyah, karya al-Shaykh Muhammad al-Hashimi dan dicetak di Matba`ah Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir.
 8. Kitab Syarh Umm al-Barahin, karya Muhammad bin Mansur al-Hudhudi.

Karya-karya dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan kitab Umm al-Barahin:

 1. Kitab ‘Aqidah al-Najin fi `Ilm Usul al-Din. Kitab ini dikarang oleh al-Syaikh Zayn al-‘Abidin bin Muhammad al-Fathani.
 2. Kitab Bidayah al-Hidayah Syarh Matn Umm al-Barahin. Kitab yang dikarang oleh al-Syaikh Muhammad Zayn Ibn al-Faqih Jalal al-Din.
 3. Kitab Siraj al-Huda Pada Menyatakan `Aqidah Ahl al-Taqwa. Kitab ini dikarang oleh al-Syaikh Muhammad bin Zayn al-Din bin Muhammad Badawi al-Sambawi.
 4. Kitab al-Muqaddimah al-Kubra allati Tafara`at Minha al-Natijah al-Suhgra. Kitab ini dikarang oleh al-Syaikh Isma’il Ibn al-Fadil ‘Abdullah al-Khalidi al-Naqshabandi.
 5. Kitab Miftah al-Jannah. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Tayyib Ibn Mas`ud al-Banjari.
Baca Juga:  Kitab Nihayatu Al Mathlab Karya Imam Al Juwaini

Silahkan download kitab tersebut pada link dibawah ini:

Kitab Ummul Barahin Matan Sanusiyah

Penting: Kitab ini berbentuk digital, jika anda menemukan link download yang error atau isi kitab yang tidak sesuai dengan teks aslinya silahkan komentar dibawah atau kirimkan email ke redaksi. Dan disarankan lebih baik membeli kitab yang berbentuk cetakan asli dari penerbit terpercaya sebagai bentuk kehati-hatian. Terima kasih.

Arif Rahman Hakim
Sarung Batik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *