Kitab Manhaj at Thullab Karya Abu Zakariya al Anshari

kitab manhaj at thullab

Pecihitam.org – Kitab Manhaj at-Thullab adalah karya Syaikh al-Islam al-Imam Abu Yahya, Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya al-Anshari al-Sunayki al-Mishri. Kitab Manhaj at-Thullab merupakan ringkasan kepada kitab Minhaj at-Thalibin karya al-Imam Muhyiddin Abu Yahya Zakariyya bin Syaraf al-Nawawi.

Pecihitam.org, dapat Istiqomah melahirkan artikel-artikel keislaman dengan adanya jaringan penulis dan tim editor yang bisa menulis secara rutin. Kamu dapat berpartisipasi dalam Literasi Dakwah Islam ini dengan ikut menyebarkan artikel ini ke kanal-kanal sosial media kamu atau bahkan kamu bisa ikut Berdonasi.

DONASI SEKARANG

Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshari telah melakukan proses permurnian pada kitab tersebut dengan membuang beberapa permasalahan khilaf yang dinyatakan oleh al-Imam al-Nawawi dan hanya mengekalkan pendapat-pendapat yang muktamad sahaja.

Di samping itu juga, beliau turut mempermudahkan bahasa yang terkandung di dalamnya. Hasilnya, kitab ini mendapat sambutan yang amat baik oleh para alim ulama.

Seterusnya pengarang sendiri telah melakukan uraian (syarah) terhadap kitab Manhaj at-Thullab itu dan diberi judul Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj al-Thullab.

Manakala ‘al-‘Allamah Zainuddin al-Malibari (987H) pula telah meringkaskan kitab Manhaj al-Thullab ini dengan karyanya Qurrah al-‘Ayn bi Muhimmah al-Din bagi memudahkan para pelajar menghafaznya.

Kemudian beliau menyusun sebuah kitab khusus bagi menguraikan kembali karya beliau tersebut melalui kitab yang berjudul Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ayn bi Muhimmah al-Din.

Baca Juga:  Kitab Hasyiyah al Bajuri Karya Syaikh Ibrahim al Bajuri

Kitab ini tergolong mukhtashor fikih dalam mazhab Asy-Syafi’i. Lebih jelasnya lagi, kitab ini adalah ringkasan/mukhtashor dari kitab mukhtashor An-Nawawi yang bernama “Minhaj Ath-Tholibin”. Jadi kitab “Manhaj At-Thullab” bisa dikatakan sebagai mukhtashor dari mukhtashor.

Hanya saja Zakariyya Al-Anshori bukan semata-mata meringkas, tetapi juga menambahi beberapa hal, mengganti pendapat yang tidak mu’tamad dengan pendapat mu’tamad, dan membuang pembahasan ikhtilaf.

Dari sisi nama, antara sumber yang diringkas dengan hasil ringkasannya sebenarnya semakna. Maksudnya, nama “Manhaj Ath-Thullab” sebenarnya semakna dengan “Minhaj Ath-Tholibin” karena lafaz “manhaj” semakna dengan “minhaj” sebagaimana lafaz “thullab” semakna dengan “tholibin”.

Pengarangnya bernama Zakariyya Al-Anshori, sang Syaikhul Islam yang tersohor di kalangan Asy-Syafi’iyyah. Nama lengkap beliau Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshori.

Beliau lahirnya tahun 823 H. moyangnya ada hubungan dengan penduduk Madinah, sehingga beliau berjuluk Al-Anshori. Keilmuannya sangat luas sehingga beliau digelari Syaikhul Islam.

Saat Ibnu Hajar Al-Haitami membuat kitab yang menghimpun biografi guru-gurunya, beliau menulis Zakariyya Al-Anshori dalam urutan pertama karena bagi Al-Haitami, Zakariyya Al-Anshori-lah guru terhebatnya.

Baca Juga:  Mengenal Tafsir al-Iklil fi Ma’ani al-Tanzil Karya KH Misbah Mustofa

Syaikh Zakariyya al Anshari berpulang ke rahmatullah pada tanggal 4 Dzulhijjah 926 H/27 November 1520 M dalam usia 100 tahun lebih. Usia yang panjang yang penuh berkah. Selama itu hidupnya diisi penuh dengan ilmu, pendidikan, dakwah, dan mengajar, hingga ia diuji dengan kebutaan mata.

Selain disyarah oleh pengarangnya sendiri dalam kitab “Fathu Al-Wahhab”, kitab “Manhaju Ath-Thullab” juga mendapatkan banyak perhatian di kalangan para ulama. Ada yang membuatkan syarah untuknya dan ada yang membuatkan hasyiyah. Di antara syarahnya adalah:

 1. Kitab Ihsanu Al-Wahhab karya Ahmad Al-Mishri.
  Syarah Asy-Syabini.
 2. Kasyfu An-Niqob ‘An Manhaji Ath-Thullab karya Al-Wina-i (w. 1211 H).
 3. Nata-ij Al-Albab/ Hasyiyah Al- Barrodi.
 4. Mabhaju Ar-Righob
 5. Hasyiyah Al-Birmawi (w. 1106 H)
 6. Hasyiyah Asy-Syaubari (w. 1069 H)
 7. Hasyiyah Ibnu Qosim Al-‘Abbadi (w. 992 H)
 8. Hasyiyah Ath-Thoblawi (w. 1014 H)
 9. Hasyiyah Al-Ithfaihi
 10. Hasyiyah Al-Jauhari
 11. Hasyiyah Asy-Syabromallisi (w. 1087 H), dan lain-lain.

Sejumlah penerbit tercatat pernah mempublikasikan kitab Manhaj Ath-Thullab di antaranya, penerbit:

 1. Al-Maktabah Al-Adabiyyah di Kairo
 2. Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah di Beirut
 3. Mushthofa Al-Baby Al-Halabi yang diletakkan pada catatan pinggir untuk kitab “Minhaj Ath-Tholibin”, Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arobiyyah yang diletakkan pada catatan pinggir untuk kitab “Fathu Al-Wahhab”, dan lain-lain.
Baca Juga:  Kitab Tarjamatul Mukhtar, Karya Ulama Nusantara Versi Arab Sunda Pegon

Silahkan download kitab tersebut pada link dibawah ini:

Kitab Manhaj at-Thullab karya Syaikh Zakariya al Anshari

Penting: Kitab ini berbentuk digital, jika anda menemukan link yang error atau isi kitab yang tidak sesuai dengan aslinya silahkan komentar dibawah atau kirimkan email ke redaksi. Dan disarankan lebih baik membeli kitab yang berbentuk cetakan asli dari penerbit yang terpercaya sebagai bentuk kehati-hatian. Terima kasih

Arif Rahman Hakim
Sarung Batik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *